Diff

Differences From Artifact [fcb400b744]:

To Artifact [b4d256af0b]:


  182  182  
  183  183  	return(fd);
  184  184  }
  185  185  
  186  186  /* Log a message */
  187  187  //#define FILED_DONT_LOG
  188  188  #ifdef FILED_DONT_LOG
  189     -# define filed_logging_thread_init() 0
     189 +# define filed_logging_thread_init(x) 0
  190  190  # define filed_log_msg_debug(x, ...) /**/
  191  191  # define filed_log_msg(x) /**/
  192  192  #else
  193  193  #ifdef FILED_DEBUG
  194  194  # define filed_log_msg_debug(x, ...) { fprintf(stderr, x, __VA_ARGS__); fprintf(stderr, "\n"); fflush(stderr); }
  195  195  #else
  196  196  # define filed_log_msg_debug(x, ...) /**/
................................................................................
  221  221  
  222  222  			prev = curr;
  223  223  		}
  224  224  
  225  225  		curr = prev;
  226  226  		while (curr) {
  227  227  			fprintf(fp, "%s THREAD=%llu\n", curr->buffer, (unsigned long long) curr->thread);
     228 +			fflush(fp);
  228  229  
  229  230  			prev = curr;
  230  231  			curr = curr->_prev;
  231  232  
  232  233  			free(prev);
  233  234  		}
  234  235  	}
  235  236  
  236  237  	return(NULL);
  237  238  }
  238  239  
  239     -static int filed_logging_thread_init(const char *logfile) {
     240 +static int filed_logging_thread_init(FILE *logfp) {
  240  241  	struct filed_logging_thread_args *args;
  241  242  	pthread_t thread_id;
  242     -	FILE *logfp;
  243     -
  244     -	if (strcmp(logfile, "-") == 0) {
  245     -		logfp = stdout;
  246     -	} else {
  247     -		logfp = fopen(logfile, "a+");
  248     -		if (logfp == NULL) {
  249     -			return(1);
  250     -		}
  251     -	}
  252  243  
  253  244  	args = malloc(sizeof(*args));
  254  245  	args->fp = logfp;
  255  246  
  256  247  	filed_log_msg_list = NULL;
  257  248  
  258  249  	pthread_mutex_init(&filed_log_msg_list_mutex, NULL);
................................................................................
 1002  993  	return(0);
 1003  994  }
 1004  995  
 1005  996  /* Run process */
 1006  997  int main(int argc, char **argv) {
 1007  998  	struct option options[10];
 1008  999  	const char *bind_addr = BIND_ADDR, *newroot = NULL, *log_file = LOG_FILE;
     1000 +	FILE *log_fp;
 1009  1001  	uid_t user = 0;
 1010  1002  	int port = PORT, thread_count = THREAD_COUNT;
 1011  1003  	int cache_size = CACHE_SIZE;
 1012  1004  	int init_ret, chroot_ret, setuid_ret, lookup_ret, chdir_ret;
 1013  1005  	int setuid_enabled = 0, daemon_enabled = 0;
 1014  1006  	int ch;
 1015  1007  	int fd;
................................................................................
 1064  1056  				return(1);
 1065  1057  			case 'h':
 1066  1058  				filed_print_help(stdout, 1, NULL);
 1067  1059  
 1068  1060  				return(0);
 1069  1061  		}
 1070  1062  	}
     1063 +
     1064 +	/* Open log file */
     1065 +	if (strcmp(log_file, "-") == 0) {
     1066 +		log_fp = stdout;
     1067 +	} else {
     1068 +		log_fp = fopen(log_file, "a+");
     1069 +		if (log_fp == NULL) {
     1070 +			perror("fopen");
     1071 +
     1072 +			return(4);
     1073 +		}
     1074 +	}
 1071  1075  
 1072  1076  	/* Create listening socket */
 1073  1077  	fd = filed_listen(bind_addr, port);
 1074  1078  	if (fd < 0) {
 1075  1079  		perror("filed_listen");
 1076  1080  
 1077  1081  		return(1);
................................................................................
 1114  1118  	if (init_ret != 0) {
 1115  1119  		perror("filed_init");
 1116  1120  
 1117  1121  		return(3);
 1118  1122  	}
 1119  1123  
 1120  1124  	/* Create logging thread */
 1121     -	init_ret = filed_logging_thread_init(log_file);
     1125 +	init_ret = filed_logging_thread_init(log_fp);
 1122  1126  	if (init_ret != 0) {
 1123  1127  		perror("filed_logging_thread_init");
 1124  1128  
 1125  1129  		return(4);
 1126  1130  	}
 1127  1131  
 1128  1132  	/* Create worker threads */